REGLAMENT BURRIAC ATAC 2019

Article 1: organització

L’Associació Esportiva Centre Excursionista Vilassar de Mar, el Piri, té la seu social al carrer Santa Eulàlia 140 de Vilassar de Mar i és l’entitat que organitza la cursa nocturna de muntanya Burriac Atac.

La Burriac Atac és una prova al voltant de la qual es podran desenvolupar altres activitats esportives, solidàries, socials o d’altres tipus que l’Organització planificarà si ho considera oportú.

La web oficial de la Burriac Atac és www.burriacatac.cat.

Article 2: data i lloc de celebració

La prova tindrà lloc el dissabte 7 de setembre de 2019.

La sortida tindrà lloc a la zona de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, l’arribada serà a la Platja de Cabrera de Mar

La distància aproximada entre les zones de sortida i arribada és d’un kilòmetre.

La prova tindrà lloc als municipis de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Cabrils.

Article 3: recorregut

Una part important del recorregut serà per corriols de muntanya.

El track oficial de la cursa és el que es publica a la web oficial de la Burriac Atac.

Article 4: horaris

Els horaris seran els següents:

 • Recollida de dorsals i lliurament de la bossa del corredor: Plaça de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a partir de les 18:00 h.
 • Sortida: Plaça de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, a les 21:00 h.
 • Arribada: Platja de Cabrera de Mar, fins a la 01:00 h del diumenge.

Article 5: recollida de dorsals

La recollida del dorsal és un acte personal i intransferible que només pot fer la persona inscrita a la cursa. No es lliuraran dorsals a altres persones.

Els dorsals es lliuraran amb la presentació del document d’identificació de la persona inscrita (DNI, passaport o targeta de residència) i, si escau, la targeta federativa. Les persones que no presentin document d’identificació o, si escau, la targeta federativa, no podran participar de la prova.

En cas de què la bossa del corredor contingui algun element o obsequi susceptible de tenir diferents mides o talles, es lliurarà la mida o talla indicada que el participant va indicar en el moment de la inscripció.

Les persones inscrites que no recullin la bossa del corredor a la zona de sortida durant l’horari establert no tindran dret a sol·licitar-la posteriorment. No obstant això, es permetrà retirar la bossa del corredor en nom d’una persona que no participarà de la prova, sempre i quan la persona que retira la bossa del corredor disposi d’una còpia digital o en paper del document d’identificació de la persona inscrita. En aquest cas, només es lliurarà la bossa i no es lliurarà el dorsal ni, si escau, el xip retornable (veure article 10).

Article 6: nombre de participants

Hi haurà 700 places disponibles. L’Organització es reserva el dret de destinar un nombre d’inscripcions per a patrocinadors, membres de l’Organització o casos especials, així com ajustar el nombre de places.

Article 7: dret d’admissió

L’Organització es reserva en tot moment el dret d’admissió. Tanmateix, l’Organització es reserva el dret a no deixar participar en posteriors edicions de la prova a les persones que intentin participar o que participin amb el dorsal d’una altra persona.

Article 8: inscripcions

Les inscripcions s’obriran el dimarts 18 de juny de 2019 a les 12:00 h.

Les inscripcions es faran obligatòriament mitjançant la pàgina web oficial de la Burriac Atac.

Els pagaments es faran únicament amb targeta de crèdit o de dèbit.

El fet de realitzar la inscripció és prova de conformitat amb tots i cadascun dels articles d’aquest reglament.

Article 9: llista d’espera

No hi ha llista d’espera.

Article 10: cronometratge

El cronometratge es controlarà mitjançant xip personal de la persona participant (xip groc). En el moment de la inscripció, la persona participant haurà d’introduir sota la seva responsabilitat el codi de xip. Les persones que no disposin de xip propi hauran d’utilitzar obligatòriament el xip retornable (xip blanc) que posarà a disposició l’Organització o comprar-ne un.

Article 11: preus

El preu de la prova és de 29 euros.

Els participants no federats pagaran un recàrrec de 5 euros en concepte d’assegurança. L’acreditació de la condició de federat es materialitzarà en el moment de la inscripció, sense perjudici dels controls que l’Organització posi en marxa en el moment del lliurament dels dorsals.

Les persones que siguin sòcies del Piri tindran una bonificació de 5 euros.

El cost del lloguer del xip retornable (xip blanc) de les persones que no disposin de xip personal (xip groc) és de 2 euros.

Article 12: devolucions de dorsals

No s’accepten devolucions. En cas de què existeixin causes mèdiques justificades, les persones que pateixin aquesta circumstància i puguin documentar-la amb certificat mèdic hauran de comunicar-ho a l’Organització mitjançant correu electrònic enviat a l’adreça info@burriacatac.cat abans de la data de celebració de la cursa. L’Organització analitzarà el cas i podrà decidir tornar fins al 70% de l’import de la inscripció.

Article 13: canvis de nom

No s’accepten canvis de nom. La inscripció a la prova no és transferible.

Article 14: condicions per a poder participar

L’edat mínima per a participar de la prova és de 15 anys. Els menors de 18 anys han de portar autorització del major d’edat responsable.

Per a participar és imprescindible conèixer i acceptar les condicions d’aquest reglament.

Article 15: material obligatori

Les persones que participen en la prova han de portar obligatòriament el següent material:

 • Dorsal proporcionat per l’Organització, que s’ha de dur en tot moment en posició visible
 • Xip groc personal de la persona que participa de la prova, o bé xip blanc retornable proporcionat per l’Organització
 • Sistema de subjecció del dorsal
 • Frontal en perfecte estat de funcionament, amb piles noves o bateries a plena càrrega en el moment de la sortida
 • Calçat i vestimenta adequats

L’Organització podrà establir controls a la zona d’accés al calaix de sortida. No es permetrà l’accés a les persones que no comptin amb el material obligatori.

Article 16: temps de tall

Hi haurà límits de temps en diversos punts del recorregut. Les persones participants que arribin fora de temps seran desqualificades.

Els temps de tall seran els que apareixen indicats en el mapa del recorregut de la cursa que es publicarà en la web oficial de la Burriac Atac.

Article 17: categories

S’estableixen les següents categories (masculines i femenines):

 1. Cadet: 15, 16 i 17 anys
 2. Júnior: 18, 19 i 20 anys
 3. Absoluta: 21 anys o més, distribuïts amb les següents subcategories:
  • Sub-23: 21, 22 i 23 anys
  • Sènior: d’entre 24 i 39 anys
  • Veterà: d’entre 40 i 49 anys
  • Màster 50: de 50 A 59 anys
  • MÀSTER 60: MÉS DE 60 ANYS

Es tindrà en compte l’edat del participant a 31 de desembre de l’any en curs.

Article 18: premis

Premi Masculí Femení
Categoria cadet Primer classificat Primera classificada
Categoria júnior Primer classificat Primera classificada
Categoria absoluta Primer, segon i tercer classificats Primera, segona i tercera classificada
Subcategoria sub-23 Primer classificat Primera classificada
Subcategoria sènior Primer classificat Primera classificada
Subcategoria veterà Primer classificat Primera classificada
Subcategoria màster 50 i 60 Primer classificat Primera classificada
Sortida explosiva Primer classificat Primera classificada
Premi especial Últim participant Última participant
Participant local Primer classificat Primera classificada

El lliurament de premis es realitzarà a la zona d’arribada a partir de les 00:00 hores del diumenge.

Els participants que guanyin algun premi i que no es presentin a recollir-lo  podran fer-ho durant un termini màxim de dues setmanes a la seu del Piri, durant l’horari de Secretaria.

Una vegada passat el termini establert en aquest article, perdran el dret a recollir el premi i l’organització en podrà disposar  de la manera que consideri oportuna.

Article 19: guarda-roba

Hi haurà un servei de guarda-roba a la zona de sortida.

Les persones participants  de la prova que vulguin fer ús d’aquest servei hauran d’identificar les seves pertinences amb el número de dorsal en forma indeleble i que haurà d’estar perfectament visible.

L’Organització transportarà les bosses des de la zona de sortida fins a la zona d’arribada de la cursa. L’Organització no es fa responsable pels danys que puguin patir els objectes que es deixin al guarda-roba.

Article 20: avituallaments

Hi haurà avituallaments líquids i sòlids en diversos punts de la cursa i a l’arribada.

Els punts d’avituallament seran els que apareixeran indicats en el mapa del recorregut de la prova que es publicarà en la web oficial de la Burriac Atac.

Article 21: senyalització

L’itinerari de la prova estarà marcat adequadament, de forma que els participants de la prova sàpiguen en tot moment el camí que han de seguir.

Article 22: punts de control

És obligatori que totes les persones que participen de la prova passin pels punts de control que hi haurà en diversos punts del recorregut. Hi poden haver punts de control sorpresa.

La modalitat de control podrà ser automàtica, mitjançant xip; semiautomàtica, mitjançant xip amb l’ajuda de persones voluntàries, o bé manual, amb persones voluntàries que apuntaran els números de dorsal de les persones que participen de la prova.

Els participants que no passin per algun punt de control seran desqualificats.

Article 23: equip escombra

L’organització designarà un equip de persones que realitzaran la cursa a un ritme equivalent al que cal per a realitzar-la en el temps màxim establert.

L’equip escombra estarà format per persones amb experiència en curses nocturnes de muntanya, que coneixeran la zona en profunditat i aniran identificat convenientment.

Les persones participants de la prova que tinguin un ritme inferior al de l’equip escombra no passaran els temps de tall, quedaran fora de temps i hauran d’abandonar la prova.

Article 24: abandonaments

Les persones que abandonen la prova tenen l’obligació d’informar a l’organització en qualsevol punt de control o a l’arribada.

Article 25: seguretat

Hi haurà diversos punts del recorregut en els que hi podran haver persones voluntàries designades per l’organització, les quals estaran identificades convenientment, tindran la missió de vetllar per la seguretat dels participants de la prova i donaran als participants les instruccions oportunes les quals són obligatòries.

Hi haurà persones de suport mèdic en punts estratègics, les quals intervindran en cas de necessitat.

Les persones que participen de la prova tenen l’obligació de socórrer els  participants que sol·licitin ajuda.

L’Organització podrà retirar de la competició a un participant si considera que té minvades les seves capacitats físiques per causa de la fatiga.

Les persones desqualificades que decideixin continuar ho faran sota la seva responsabilitat, fora de qualsevol vinculació amb la cursa i l’Organització.

Article 26: condicions climatològiques

En cas de què les condicions meteorològiques siguin desfavorables, l’organització podrà modificar el recorregut, els límits horaris establerts o suspendre la prova.

Si es donés aquesta circumstància, els participants no tindran dret a rebre cap compensació econòmica o d’altre tipus.

Article 27: penalitzacions

Les següents situacions implicaran la desqualificació:

 • No fer cas a les indicacions de l’Organització
 • No portar posat el dorsal o retallar-lo
 • Treure o canviar les marques col·locades per l’Organització
 • No portar algun material obligatori
 • Provocar un incident esportiu, agressió o insult a un competidor, membre de l’Organització o espectador
 • Provocar un accident de forma voluntària
 • Participar sota una identitat falsa o suplantant a una altra persona
 • No donar assistència a una persona en dificultat
 • Negar-se a un control de pas
 • Llençar deixalles voluntàriament durant el recorregut
 • Sortit d’un control de pas després de l’hora límit
 • No passar pels punts de control de pas obligatoris

Article 28: responsabilitats

Els participants corren sota la seva responsabilitat. És seva la decisió de prendre la sortida i realitzar la cursa.

Tots els participants signaran a l’hora de fer la inscripció una “Declaració d’aptitud per a l’activitat física” en la qual s’expressa el bon estat de salut per a la pràctica en competició esportiva, així com el “Full de Responsabilitat” preparat per l’Organització.

Article 29: drets d’imatge

Les persones participants de la prova cedeixen a l’Organització el dret a utilitzar qualsevol fotografia o filmació. El possible ús estarà exclusivament relacionat amb la participació en aquest esdeveniment.

Article 30: modificacions al reglament

El present reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’Organització.

Aquest fet serà notificat a l’apartat “Notícies” de la pàgina del web oficial de la Burriac Atac.

Tot el que no estigui contemplat en aquest reglament es regirà pel reglament actual de curses per muntanya de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC).

Article 31: protecció de dades

D’acord amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer privat propietat dels organitzadors amb la finalitat exclusiva de la gestió de la prova. Els participants donen el seu consentiment a què les seves dades personals siguin publicades a les llistes d’inscrits.